Voor gemeenten en mensontwikkelbedrijven

Leergang Begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Werk jij als werkleider, uitvoerder of praktijkbegeleider bij een gemeente of mensontwikkelbedrijf en begeleid jij medewerkers uit de Participatiewet-doelgroep naar werk? Deze leergang van Zone.college laat deelnemers kennismaken met alle aspecten die daarbij van belang zijn met een flink accent op de ‘soft skills’ die nodig zijn. De leergang kan worden aangevuld met individuele coaching op de werkvloer.

Informatie

Voor wie

Deze leergang is geschikt voor werkleiders, uitvoerders, praktijkbegeleiders en anderen die medewerkers (gaan) begeleiden in hun werk. Dit kan zijn bij een gemeente, sociale werkvoorziening, PSO/MVO-bedrijf, werkleerbedrijf, kringloopbedrijf of aanverwante organisatie. MBO-niveau III/IV+.

Programma

Wij bieden een leergang die door ons is opgezet in samenwerking met gemeenten en organisaties en die dus naadloos aansluit bij uw behoeften en daarmee aandacht heeft voor de competenties van de medewerkers. De leergang wordt tussentijds en aan het eind geëvalueerd met de opdrachtgevers en waar nodig vervolgens aangepast. Deze werkwijze creëert maatwerk en daarmee een toekomstbestendige en waardevolle leergang.

Hoofdleerdoel

De deelnemer kan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief begeleiden en aansturen. Subleerdoelen zijn:

 • Zorgen voor continuïteit op de werkvloer
 • De efficiency verhogen
 • Ziekteverzuim reduceren
 • Weerstand ombuigen
 • Effectief (werk)overleg voeren
 • De productiviteit verhogen

Voorafgaand aan de leergang vindt een korte intake met de deelnemer plaats waar individuele leervragen aan bod komen. Er is draagvlak in de organisatie nodig; juist van de managementlaag boven die van de deelnemer. Hiervoor worden praktijkopdrachten aan de deelnemer verstrekt. Halverwege de leergang vindt een evaluatie plaats met de leidinggevende van de cursist.

Dagdeel 1: Kennismaking en bespreken programma van de leergang. Wie zijn deze werknemers, hoe zit ik zelf in elkaar en wat heb ik nodig voor de begeleiding? Kenmerken van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wat vraagt dit van de begeleider op de werkplek? MBTI-test/menstypen en zelfkennis.

 • Breinleren; het leren en ontwikkelen met de breinprincipes
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Wat heb ik nodig voor de begeleiding?
 • Focus op ontwikkeling van de medewerker
 • Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten?

Dagdeel 2: Een goede start is het halve werk. Hoe introduceer ik de werknemer en hoe werk ik hem in?

 • Informatie krijgen/halen over het profiel van de medewerker en de gemaakte afspraken
 • Introductieprogramma (introductieboekje, huisregels, wat te doen bij verzuim)
 • Inwerkprogramma
 • Kernkwadranten

Dagdeel 3: Motiveren en pro-activiteit. Hoe motiveer ik de medewerkers en buig ik weerstand om?

 • Onzekerheid en faalangst
 • Reflectief luisteren
 • Gebruik reflecties / veranderingsuitspraken
 • Weerstand en verandertaal
 • Motiverende gesprekken in de praktijk
 • Borging van motiverende gesprekken

Dagdeel 4 en 5: Begeleiden en leidinggeven. Hoe geef ik actief leiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe ga ik om met ziekteverzuim?

 • Wat vinden medewerkers belangrijk?
 • Hoe kijken ze tegen jou als leidinggevende aan?
 • Hoe reageer je primair op het gedrag van je nieuwe medewerker?
 • MBTI-test: Deze test levert een sterk herkenbaar en bijzonder positief verwoord menstype. De deelnemer doet zelf de test met als doel zichzelf te leren kennen en deze test af te nemen bij zijn medewerkers, waarbij de test een positief effect heeft op hun zelfvertrouwen.
 • Begeleidingsstijlen
 • Coachend leiding geven
 • Situationeel leiding geven
 • Hoe ga ik om met lastig gedrag?

Dagdeel 6: Coachen

 • Wat is coachen?
 • Waarom coachen?
 • Coachen en leiderschap
 • Coaching gesprekken
 • Ontwikkeling en motivatie
 • Rollenspellen
 • Valkuilen voor coaches

Dagdeel 7 en 8: Succesvol samenwerken. Hoe werkt mijn team zo met elkaar samen dat we een optimaal resultaat bereiken?

 • Zijn de doelstellingen helder
 • Welke types heb je in je team
 • Waarom werkt het ene team wel en het andere niet?
 • Analysemodel voor teamwork
 • incl. sessie Rots en Water

Dagdeel 9 en 11: Communicatieve vaardigheden

Hoe communiceer ik helder met de doelgroep zonder ruis op de lijn?

 • Wat is communicatie?
 • Verbale en non-verbale communicatie en oefenen
 • Voorkomen van communicatiestoringen
 • STAR-interviewtechnieken
 • Praktijkoefeningen: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback
 • Versterkende en verzwakkende woorden
 • Aansluiten en afstemmen

Dagdeel 10: Interculturele communicatie
Doel van dit onderdeel is deelnemers inzicht te geven de achtergronden van communicatie tussen mensen met verschillende culturen om zo op respectvolle wijze met een ieder effectief te kunnen communiceren en medewerkers met verschillende achtergronden te kunnen begeleiden, motiveren en stimuleren.

 • Cultuur en interculturele communicatie
 • Verschillende normen, waarden, omgangsvormen en behoeften
 • Herkennen van verschillen aan de hand van model interculturele communicatie
 • Aannames en vooroordelen
 • Voorkomen van miscommunicatie; do’s en dont’s

Dagdeel 12: Verzuimbegeleiding. Hoe voer ik goede verzuimgesprekken?

 • Is er sprake van verzuim of ziekte?
 • Hoe kan ik verzuim beïnvloeden?
 • Inzicht in verschillende soorten verzuim en hoe daar mee om te gaan
 • Belasting versus belastbaarheid
 • Voeren van effectieve verzuimgesprekken en verzuimpreventie

Dagdeel 13: Oplossingsgericht werken. Moet ik helpen of steunen? Vandaag moet het werk af, kies ik voor een korte-termijnoplossing, voor de lange-termijnoplossing of voor een praktische combi?

 • Kennismaken met de methodiek van oplossingsgericht werken: grondbeginselen, theorie en praktijk.
 • Uitgebreide kennisoverdracht van alle oplossingsgerichte interventies en welke waar wanneer en hoe te gebruiken zijn.
 • Leren herkennen van de verschillende fasen van hulpverlening, kijkend naar de hulpvraag, met als doel tot een werkrelatie te komen.
 • Bovenstaande wordt bereikt door korte theoretische interventies, en daarnaast heel veel oefeningen (om de methodiek en werkwijze goed neer te zetten).

Dagdeel 14, 15, 16 en 17: Het herkennen van en het omgaan met psychische beperkingen. Hoe zie ik of de medewerker een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?

 • Algemene inleiding over de verschillende soorten beperkingen
 • Stemmingsstoornissen
 • Proactieve handvatten, signaleringsplan en crisiskaart
 • Welke soorten psychische beperkingen zijn er, hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?
 • Verslavingen en middelengebruik
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen en onderwerpen op verzoek

Dagdeel 18, 19 en 20: Conflict- en agressiehantering. Hoe ga ik om met conflicten?

 • Wat is een conflict, soorten en uitingsvormen
 • Professioneel handelen (Emotie- Verstandschema)
 • Conflictmechanismen (video en opdracht)
 • Conflicten hanteren: regels en oefenen. Bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers
 • Conflictstijlentest en praktijk met acteur a.d.h.v. conflictstijlentest
 • Waarnemingsopdracht: herkennen van conflicten. Terugkoppeling waarnemingsopdracht
 • Wat is agressie, soorten, vormen
 • A-, B-, C- en D-model
 • Vroegsignalen en oorzaken van agressie
 • Proactieve handvatten t.a.v. agressie
 • Basishoudingen m.b.t. agressie en oefening per basishouding
 • Ombuigen en grenzen stellen (praktijk met acteur). Eventueel oefenen slecht -nieuwsgesprekken

Dagdeel 21: Stagnaties en negativiteit doorbreken. Hoe kan ik schakelen tussen niveaus van interventie als ik vastloop in mijn begeleiding?

 • Onderkennen van vier niveaus van interventie:

1.Inhoud

2.Procedure (agenda, aanpak, prioriteiten)

3.Interactie (hoe het gesprek verloopt, juiste manier van samenwerken)

4.Gevoel/relatie (onderlinge verhoudingen en onderliggende gevoelens)

 • Hoe kan ik schakelen tussen deze niveaus als ik vastloop?

Dagdeel 22: Omgaan met generaties XYZ..

En terugkoppeling logboek en reflectieverslagen

Op dit moment bevolken 4 generaties de werkvloer, de huidige generatie babyboomers en de XYZ. Deze laatste staat aan de vooravond toe te treden. Iedere generatie heeft eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en expertise.

Het herkennen en zo optimaal mogelijk gebruik maken hiervan komt de persoonlijke medewerker, het team en de organisatie ten goede. Als organisatie en team wil je de verschillende generaties op een effectieve manier laten samenwerken.

 • Kenmerken, tijdperk waarin zij zijn opgegroeid, van de 4 generatie
 • Herkennen van de kwaliteiten en expertise van de 4 generaties
 • Erkennen wat de behoeften en drijfveren zijn en waar dat dus vandaan komt
 • De verschillende generaties in jouw team

Dagdeel 23 en 24: Intervisiebijeenkomsten

Er wordt twee keer een tweemaandelijkse intervisiebijeenkomst verzorgd.

Individuele coaching

Ook aanvullend individuele coaching op de werkvloer verzorgen door een van de trainers behoort tot de mogelijkheden.

Data en locatie

De Leergang seizoen 2024-2025 start op 25 september 2024.
Voorafgaand aan de startdatum vinden intakegesprekken plaats in week 37 en 38.

De Leergang vindt zoveel mogelijk plaats op de werklocaties van de deelnemers. Dit is voornamelijk in Oost-Nederland en regio Zwolle.

Complete cursusplanning 2024-2025:
Intakegesprek wordt in overleg gepland in week 37 of 38.
25 september
2 oktober
9 oktober
15 oktober
22 oktober
7 november
14 november
21 november
25 november
4 december
10 december
18 december
15 januari 2025 (aansluitend tussenevaluatie van 12.00 – 13.00 uur)
28 januari
4 februari
11 februari
25 februari
4 maart
11 maart
18 maart
26 maart
2 april
9 april
23 april (aansluitend eindevaluatie en uitreiking getuigschriften van 12.00 – 13.30 uur)

 

 

 

Investering

€ 2.400,- excl. 21% btw p.p.

We verzorgen de cursus óók bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.