Samenwerkingstraject binnen Zwolle voor passender onderwijs en betere arbeidskansen voor kwetsbare jongeren

Charissa volgt bij Zone.college een opleiding op niveau 4. Ze is een slimme meid, maar heeft door haar autisme veel moeite met het aanleren van werknemersvaardigheden. Martin loopt onder andere door zijn epilepsie vast op zijn stage. Het is bij hem moeilijk in te schatten in hoeverre hij belastbaar is. Om jongeren zoals Charissa en Martin – kwetsbare jongeren die over arbeidsvermogen beschikken, maar ook een complexe ondersteuningsbehoefte hebben – een betere en eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven, is in Zwolle het SamenWerkTraject opgezet. Sinds kort doet ook Zone.college hieraan mee.

‘Op iedere school, ook de onze, zijn jongeren te vinden die vastlopen in hun stage; jongeren van wie niet duidelijk hoe is hoe belastbaar ze zijn; en jongeren die een rapport nodig hebben om te worden opgenomen in het doelgroepregister*.’ Aan het woord is Liesbeth Scherer, trajectbegeleider, VSV-coördinator en docent Entree-opleiding en mbo niveau 2. ‘Ondanks hun arbeidsvermogen kunnen deze jongeren niet altijd bij een regulier (stage)bedrijf aan de slag. Ze hebben weinig kansen op de arbeidsmarkt en dreigen tussen wal en schip te raken. En dat terwijl we in Zwolle juist streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin zoveel mogelijk inwoners in een zo regulier mogelijke omgeving werken. Vandaar dat in 2018 is begonnen met het SamenWerkTraject.’

Stage bij Tiem

In het SamenWerkTraject werken zeven Zwolse scholen en Tiem samen om deze jongeren een steuntje in de rug te geven. ‘Dat gebeurt door hen een stageplaats met intensieve begeleiding bij Tiem te bieden’, vertelt Liesbeth. ‘De deelnemende scholen hebben samen één docent aangenomen. Deze docent is een groot deel van de week bij Tiem aanwezig en houdt contact met school. Gedurende het traject moet duidelijk worden wat de jongere kan en nodig heeft. Tegelijk krijgt de jongere zelf meer inzicht in zijn of haar arbeidsmogelijkheden en -beperkingen en kan hij of zij de benodigde werknemersvaardigheden ontwikkelen. Na een korte of langere stage keren de jongeren terug naar school of stromen ze direct door naar een passende stage- of arbeidsplaats.’

Passend onderwijs

De handtekening onder de intentieverklaring is al in april gezet, maar na de zomervakantie van 2021 gaat de samenwerking tussen Zone.college en Tiem echt van start. Liesbeth: ‘Voor Zone.college zijn er door het jaar heen twee plekken beschikbaar. Naast mbo-studenten van alle niveaus en leerjaren kunnen ook vmbo-leerlingen van Zone.college in aanmerking komen voor een stage bij Tiem. Omdat sommigen maar een korte tijd aan het traject deelnemen, kunnen we met deze twee plekken best veel jongeren begeleiden. De stages bij Tiem zijn niet direct gericht op het toekomstige (groene) werkveld. Dat is niet erg, want in de stage bij Tiem draait het niet om vaktechnische vaardigheden. Een uitzondering vormt het traject voor studenten die hovenier willen worden. Voor hen is er een samenwerking met ROVA en Axent Groen.’

Liesbeth is blij met het SamenWerkTraject. ‘Hiermee kunnen wij als Zone.college beter voldoen aan onze opdracht om iedere student een passende opleiding te bieden. Als het goed werkt, kunnen we misschien ook andere locaties van Zone.college bij de samenwerking betrekken.’

*Het doelgroepregister is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Voor werkgevers is het financieel aantrekkelijk om mensen uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden. Wie in het doelgroepregister staat, heeft meer kans op het vinden en houden van werk en kan ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan. (bron: UWV).