Wat doet de vis?

Studenten van de opleiding Sportvisserij & waterbeheer hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de visstand in verschillende gebieden. Belangrijk onderzoek, want zo wordt er een beeld geschetst van de waterkwaliteit. Studenten keken naar verschillende onderdelen, zoals de vissoortsamenstelling, roofvis/prooiverhouding, populatieopbouw en conditie van de vis.

Om goed onderzoek te kunnen doen naar de visstand is het belangrijk dat studenten onder meer kennis hebben van bemonsteringsmaterialen en bemonsteringstechnieken,’ vertelt docent Wim Zweep. ‘Tijdens de praktijklessen staan we uitgebreid bij stil. We behandelen verschillende vangtuigen, zoals zegenvisserij en keernetten, het uitvoeren van electro visserij, bemonstering middels E-Dna sappling en het gebruik van fuiken en schepnetten.’

‘Studenten voeren de visonderzoeken uit in opdracht van externe opdrachtgevers, zoals een waterschap of verenigingswateren in eigendom van de branche. ‘

‘Met de resultaten gaan studenten ook actief aan de slag. Zo krijgen ze tijdens hoorcolleges op school les over het opstellen van adviesrapportages. Ze leren een omschrijving af te geven over het te onderzoeken gebied, een goede doelstelling te formuleren en de gegevens en resultaten te verwerken. Ook moeten ze een advies afgeven om de visstand te verbeteren op basis van wet- en regelgeving vanuit de Europese Kader Richtlijn Water. De resultaten worden getoetst aan de maatlatten, die zijn opgesteld vanuit de Kaderrichtlijn Water. De adviesrapportages worden na afloop ingediend bij de externe opdrachtgevers.’