Over Zone.college

Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, veilig voedsel, duurzaamheid, natuur en een groene leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe kennis. Als onderwijsorganisatie dragen wij bij aan een gezonde, groene toekomst van mens en wereld. We zoeken daarbij voortdurend afstemming tussen de behoeften op de arbeidsmarkt en die van onze studenten. Met zorg en aandacht bieden we onze leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende leeromgeving waarin ze nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Zelf en vooral ook samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid.

Bekijk de video “Kleur de toekomst groen”

Missie en waarden

Missie en waarden Zone.college

Zone.college verzorgt groots groen onderwijs voor alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht, voor zowel vmbo-leerlingen, mbo-studenten als medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Onderwijs waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Waarin we vanuit een open en nieuwsgierige houding duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelen en zoeken naar een optimaal gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden. Dat doen we samen met studenten en medewerkers en in voortdurende dialoog en co-creatie met partnerbedrijven. Met ons onderwijs vervullen we een rol van betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en studenten, en brengen we hen verder als (toekomstige) professionals in het groen. Hiermee dragen we bij aan maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, energie, gezond en veilig voedsel en natuur. En bouwen we mee aan een vitale leefomgeving.

Zone.college biedt Groots Groen Onderwijs, voor alle generaties. Daarbij vormen vijf krachtige waarden de basis voor het denken en handelen: samen, nieuwsgierig, eigenzinnig, vooruitstrevend en zorgzaam.

Onderwijs, voor alle generaties

Onderwijs, voor alle generaties

Lees hier ons Strategisch plan voor 2020 – 2023 

 

Leerwegen vmbo

Op onze vmbo-locaties kunnen leerlingen terecht voor:

 • Theoretische leerweg (mavo) (tl)
 • Gemengde leerweg (gl)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
 • Basisberoepsgerichte leerweg (bb)
 • Het Groene Lyceum: de leerroute die vmbo (gl/tl) en mbo (niveau 4) combineert, een opleiding van 6 jaar, de praktische route naar het hbo.

Naar de locaties>>

 

Mbo-opleidingen

Zone.college biedt verschillende mbo-opleidingen in Almelo, Enschede, Deventer, Doetinchem, Hardenberg, Twello en Zwolle.

Naar de opleidingen>>

 

Opleidingen en cursussen volwassenen en bedrijven

We bieden een ruim aanbod aan beroepsopleidingen, vakgerichte branche-opleidingen en cursussen. De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken, en dus aan te passen aan de specifieke vraag van jouw organisatie.

Naar opleidingen en cursussen voor particulieren en bedrijven>>

College van bestuur

Zone.college is ingericht met een tweehoofdig collegiaal bestuur en een raad van toezicht. Bestuur en raad hebben op regelmatige basis afstemming. Vanwege het vertrek van Karin Pullen per 1 september is drs. Berend Pastoor momenteel enig bestuurder van Zone.college. Berend Pastoor (1966) is sinds 1 mei 2021 lid van het college van bestuur. Hij heeft ruime ervaring in de groene sector en het agrobedrijfsleven. Hiervoor was hij algemeen directeur bij de Federatie Particulier Grondbezit. Hij is commissaris bij Countus accountants en adviseurs. Eerder werkte hij bij LTO-organisaties in diverse directiefuncties. Als toezichthouder bij ROC Friese Poort en daarvoor bij OSG Sevenwolden deed hij eerder ervaring op binnen zowel het vo- als het mbo-onderwijs.

Berend Pastoor

Taken en rechten college van bestuur

De taken en rechten van het college van bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het bestuursreglement.

Contact

Het college van bestuur is te bereiken via het secretariaat. Bel (088) 26 20 282 of stuur een mail naar cvb@zone.college.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 6 personen, zij houden samen toezicht op de organisatie. De taken en rechten zijn vastgelegd in het reglement raad van toezicht.

De raad kent drie commissies: Governance, Financiën en Onderwijs & kwaliteit.

 

Naam functie Commissie Governance Commissie  Financiën Commissie Onderwijs & kwaliteit
Dhr. J. Brink Voorzitter X
Mw. J. Nuys Lid X
Dhr. M.M.G.J.  Geessink Lid X X
Dhr. J. R. Meesters Lid X
Dhr. I. Konings

Mevr. D. Schwartz

Lid

Lid

X

 

X

X

 

Medezeggenschap

Zone.college vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met haar medewerkers, leerlingen/studenten, ouders/verzorgers en het bedrijfsleven. Natuurlijk kennen we een ondernemingsraad. En ook een centrale Studentenraad binnen het mbo en per locatie een Leerlingenraad vmbo. Medezeggenschap door ouders vindt plaats in Ouderadviescommissies en Ouderbestuurcommissies.

Centrale Studentenraad en Leerlingenraad

Binnen de instelling is er voor de mbo-studenten een Centrale Studentenraad. De samenstelling verandert per schooljaar. Agendapunten voor de Centrale Studentenraad zijn onder andere uitkomsten van de JOB-enquête, praktijkleerplekken in de regio en het proces rondom de keuzedelen. Verder participeert (een deel van) de studentenraad in de gemeenschappelijke vergadering, die jaarlijks instemming moet verlenen op de begroting. Het College van Bestuur en de directeur mbo zijn de gesprekspartners van de centrale studentenraad. Op de vmbo-locaties zijn leerlingenraden gevormd. Zij hebben overleg over de gang van zaken op school en de uitkomsten van de LAKS-enquêtes. De primaire gesprekspartner voor de leerlingenraad is de directeur vmbo van de betreffende locatie.

Ouderadviescommissie en Ouderbestuurcommissies

De medezeggenschap door ouders vindt plaats op twee niveaus. Allereerst is er op elke locatie een Ouderadviescommissie, die met de directeur vmbo schoolzaken bespreekt, spart over schoolbeleid en meedenkt over de positie van Zone.college in de regio. Daarnaast is er op bestuursniveau een Ouderbestuurcommissie Financiën en een Ouderbestuurcommissie Onderwijskwaliteit. Beide zijn samengesteld uit gekozen ouders (minimaal 3 per commissie). Met het College van Bestuur bespreken zij de onderwijskwaliteit op instellingsniveau (opbrengsten, plannen, experimenten) en de financiën (begroting, jaarrekening). De Ouderbestuurcommissie Financiën participeert daarnaast in de gemeenschappelijke vergadering, die jaarlijks instemming moet verlenen op de begroting.

Vertrouwenspersoon

Op al onze scholen hebben we de aanwezigheid van vertrouwenspersonen op een eenduidige wijze georganiseerd. Dat draagt bij aan een veilige leer- en leefomgeving voor leerlingen en studenten.
Elke locatie heeft zowel vrouwelijke als mannelijke interne vertrouwenspersonen beschikbaar voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten.

Alle vertrouwenspersonen zijn opgeleid door Bureau Bezemer & Schubad en volgen tweejaarlijks intervisiebijeenkomsten onder leiding van de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon is beschikbaar voor zowel leerlingen/studenten als ook voor medewerkers. Deze externe vertrouwenspersoon is beschikbaar gesteld vanuit Bureau Bezemer & Schubad.

Op het intranet van Zone.college zijn de namen en andere gegevens gepubliceerd, opdat vertrouwenspersonen makkelijk bereikbaar zijn.

Hoe het begon...

Zone.college is ontstaan uit de fusie van AOC Oost en Groene Welle. Op 1 januari 2018 gingen beide stichtingen op in Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland.

Een organisatorische fusie is sinds augustus 2018 een feit. Sinds die datum verdwenen dus de namen AOC Oost en Groene Welle; samen gaan we verder onder de naam Zone.college.

Doordat we samen gaan, kunnen we onderwijsaanbod in de regio Oost-Nederland nog sneller ontwikkelen. Goed voor onze leerlingen en studenten. Ook zorgen we zo voor een betere aansluiting op de wensen van het bedrijfsleven. Samen kunnen we ook meer investeren, bijvoorbeeld in praktijkruimtes. Het onderwijs wordt daarmee leerzamer voor leerlingen en studenten en het biedt medewerkers een interessanter perspectief.

Betekenis naam

Zone staat letterlijk voor onder andere gebied, terrein, sector, specialisme, grond, bodem, regio en landschap. Deze woorden passen heel goed bij de Groene achtergrond, het Groene DNA van beide onderwijsinstellingen. Daarnaast staat Zone ook voor een plek: een plek waar je groeit, waar je over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt. Zone.college haalt je beste binnenste buiten.

Jaarverslagen
Klachten en bezwaar

Onze organisatie is erop gericht om de leerling, student en deelnemer zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daar staan wij voor en dat mag ook van ons verwacht worden. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of suggesties heeft over hoe het beter zou kunnen. Dat horen wij natuurlijk graag.

 • Ben je ergens niet tevreden over of heb je ideeën ter verbetering? Neem dan contact op met de teamleider of directeur.
 • Wil je een klacht melden? Meld je klacht via het Klachtenformulier.
  Na het openen van bovenstaande hyperlink wordt gevraagd inloggegevens in te vullen – welke dat zijn staan ook op het scherm vermeld. Deze inloggegevens zijn alleen nodig om het klachtenformulier te openen. Je privacy loopt hiermee geen gevaar. Wij zorgen uiteraard ervoor dat de informatie, die je via het formulier aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten, treiteren of discriminatie, dan kun je een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via de vertrouwenslijn van Bezemer & Schubad: 088-1440200. Daar zal je een externe vertrouwenspersoon worden toegewezen die je kan helpen.
 • Leerlingen/studenten kunnen bij klachten over grensoverschrijdend gedrag ook altijd terecht bij de interne vertrouwenspersonen op hun school.

De klachtenregelingen:

 • Klachtenregeling voor leerlingen en studenten voor klachten van zakelijke aard.
 • Klachtenregeling voor leerlingen en studenten voor klachten over ongewenst gedrag.

Voor vragen betreffende de klachtenregelingen kun je contact opnemen met Klachtenbeheer via klachtenbeheer@zone.college of 088-26 20 700.

Gedragscodes en klokkenluidersregeling
International

About Zone.college

Zone.college is a regional training centre which provides green education to VMBO and MBO students and employees. Our challenging green education cares for different subjects mainly nature, climate, animals and greenery.

We are paying more and more attention to healthy living, safe food, sustainability, nature and a green living environment. To achieve our educational targets, we have competent professionals who are continually working on their knowledge and skills. This professional attitude creates unlimited possibilities to contribute to a healthy green future for people and the outside world.

All our educational actions are based on our following core values to get the best out of our students and employees:

 • Caring
 • Original
 • Progressive
 • Together
 • Curious

Facts and Figures

 • We are situated in the east of the Netherlands. Our locations are in the cities: Zwolle, Twello, Enschede, Hardenberg, Borculo, Deventer, Almelo and Doetinchem.
 • We provide green education for secondary vocational education, senior secondary vocational education (VET) and adult vocational education.
 • We have Dutch study programs in senior secondary vocational education (MBO)
  – Green (garden & landscape, green & cultural technology, forest & nature management, sport fishing & water management, cultivation & technology, green retail)
  – Green design (flower & natural design)
  – Animal (animal care, wildlife, veterinary assistant Para veterinary)
  – Horse (horse husbandry, equestrian sport, farrier)
  – Agro (green, land & infrastructure, livestock farming)
  – Nutrition (nutrition & technology, nutrition & information)

More information
Please contact us for more information about the possibilities to start a collaboration with us.
Phone number: +31 88 2620700
E-mail address: info@zone.college

Inkoop

Zone.college gebruikt bij de (Europese) aanbestedingen de FSR inkoopvoorwaarden.
Bekijk hier onze Algemene Inkoopvoorwaarden.

Coronamaatregelen

Ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn te lezen op de coronapagina.

 

Cameratoezicht

Bekijk hier het cameratoezicht beleid van Zone.college.