Over Zone.college

Zone.college is een school met innovatief Groen en duurzaam onderwijs. Het is een plek waar je groeit, over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt. Leerlingen en studenten volgen hun opleiding in de vmbo.zone of in de mbo.zone. Door een combinatie van theorie en vooral praktijk binnen en buiten de school, halen wij je beste binnenste buiten.

Ambitie en koers

Ambitie Zone.college

Zone.college werkt aan groots Groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland. We willen zorgen voor vooruitstrevend beroepsonderwijs dat nog beter aansluit bij de beroepspraktijk en waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is. Zo wordt onderwijs leerzamer voor leerlingen en studenten en hebben medewerkers een interessanter perspectief. Groots Groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland; daar werken we aan.

Met een concrete werkagenda willen we de komende jaren deze doelen behalen:

vmbo

 • Onderscheidend Groen onderwijs

mbo

 • Inhoudelijk vooruitstrevend aanbod op verschillende niveaus
 • Bedrijfsleven werkt actief en innovatief mee aan de onderwijsuitvoering
 • Docenten vormen expertiseteams en zijn in de hele regio inzetbaar

Koers Zone.college

De kern van ons functioneren vatten we als:

 • In een wereld vol verschillen willen wij verbinden
 • In een leven vol verrassingen bieden wij houvast
 • In een omgeving vol keuzes geven wij richting
 • In een tijd vol veranderingen ontwikkelen wij perspectief

De koers van de instelling geeft aan hoe we dit realiseren en is vastgelegd in een strategisch beleidsplan. In het fusietraject zijn de strategische beleidsplannen van de instellingen samengevoegd tot een strategische agenda 2018-2019. Deze agenda is de opmaat naar een nieuw strategisch beleidsplan 2020-2025.

Kernpunt is onze aanpak is dat we actief invulling willen geven aan “groots Groen onderwijs”. Voor het vmbo is dat sterk gericht op de kennismaking van jonge mensen met een duurzame Groene beroepswereld, zodat ze voorbereid zijn om als wereldburger een vervolgopleiding te kiezen. Voor het mbo willen we ons vooral richten op het leren in een echte beroepscontext, die meebeweegt met de ontwikkelingen binnen de vele sectoren waarvoor we opleiden.

College van Bestuur

Profiel Willem Huiskamp

Willem Huiskamp (1957) is vanaf 1 augustus 2018 voorzitter van het College van Bestuur van het Zone.college. Deze functie vervulde hij ook bij AOC Oost sinds september 2012. Daarvoor was hij onder meer bestuurder bij een instelling voor primair onderwijs en 12 jaar werkzaam als senior-adviseur en later partner bij BMC advies- en managementbureau.

 

Aandachtsgebieden Willem Huiskamp

 • Strategie
 • Onderwijs en kwaliteit (met accent op vmbo)
 • Raad van Toezicht

 

Nevenfuncties Willem Huiskamp

 • Bestuurslid mbo raad
 • Vertegenwoordiger van de instelling bij 6 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.
 • Lid Strategic Board Cleantech Regio Stedendriehoek
 • Bestuurslid samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

 

Profiel René van Kuilenburg

René van Kuilenburg (1965) is vanaf 1 augustus 2018 lid van het College van Bestuur van Zone.college. Van september 2017 tot 1 augustus was hij voorzitter van het College van Bestuur van Groene Welle. Daarvoor was hij concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening bij de gemeente Enschede. Ook heeft hij verschillende directiefuncties bij de gemeente Dordrecht en de Rijksoverheid (voormalige departement van LNV en Buitenlandse Zaken) vervuld en had hij toezichthoudende functies bij verschillende onderwijsinstellingen.

 

Aandachtsgebieden René van Kuilenburg

 • Onderwijs en kwaliteit (met accent op mbo)
 • Bedrijfsvoering (HR, financiën, ICT)
 • Medezeggenschap (ondernemingsraad, studentenraad, oudervertegenwoordiging)

 

Nevenfuncties René van Kuilenburg

 • Lid Zwolse8
 • Lid Raad van Advies Master of Public Management. Universiteit van Twente
 • Lid examencommissie Procurement Leadershop Program, Universiteit van Maastricht

 

Taken en rechten CvB

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor leiding van de stichting en de onder deze rechtspersoon ressorterende instellingen en andere rechtspersonen. De taken en rechten van het CvB zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het bestuursreglement.

 

Verantwoording

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is geregeld volgens de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’.

 

Contact

Willem Huiskamp en René van Kuilenburg zijn te bereiken via het secretariaat. Bel (088) 26 20 282 of stuur een mail naar cvb@zone.college.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een intern toezichthoudend orgaan van de Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. De Raad vervult vier rollen:

 • De rol als werkgever van het College van Bestuur
 • De rol als klankbord van het College van Bestuur
 • De rol als toezichthouder
 • De rol als verbinding met de maatschappelijke stakeholders

De taken en rechten zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

Commissies

De Raad heeft drie commissies benoemd:

 • Commissie Governance: een selectie- en benoemingscommissie die namens de Raad het voortouw neemt bij het uitvoeren van taken die te maken hebben met de selectie van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht.
 • Commissie Financiën: deze commissie helpt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van taken voor het financiële verslag, het interne systeem, het controleren van financiële risico’s en het controleproces.
 • Commissie Onderwijs & kwaliteit: deze commissie helpt de Raad van Toezicht bij taken op het vlak van onderwijs en kwaliteitsbeoordeling.

 

Profielen

De raad van Toezicht heeft functieprofielen vastgesteld die ze regelmatig evalueert en desgewenst bijstelt.

 

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen (per 1 augustus 2018)

 

Naam functie Commissie Governance Commissie  Financiën Commissie Onderwijs & kwaliteit
Dhr. J. Brink Voorzitter
Mw. J. Nuys Lid X
Dhr. M.M.G.J.  Geessink Lid X
Dhr. J. R. Meesters Lid X
Dhr. I. Konings Lid X
Medezeggenschap en dialoog

Zone.college vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met haar medewerkers, leerlingen/studenten, ouders/verzorgers en het bedrijfsleven. Natuurlijk kennen we de ondernemingsraad. Maar we hebben ook een centrale studentenraad binnen het mbo en per locatie een leerlingenraad vmbo. Daarnaast participeren we in verschillende landelijke en regionale overleggen met het bedrijfsleven.

 

Ondernemingsraad

Naast de Raad van Toezicht vervult de Ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol in de medezeggenschap binnen Zone.college. Op grond van Wet op de Ondernemingsraden en de cao mbo heeft de OR duidelijke verantwoordelijkheden.De samenstelling van de OR van Zone.college is voor de periode 1 augustus 2018 t/m 1 augustus 2019 als volgt:

 • Jolanda Akkerman (ondersteuning)
 • Tako During (vmbo )
 • Martin Mulder (mbo)
 • Johan Schuppert (mbo)
 • Wilco Struiksma (mbo)
 • Siebe Jager (mbo)
 • Geraar de Jong (mbo)
 • Lex Meijer (mbo)
 • Jan Steverink (mbo)
 • Gerrit Strijbis (mbo)
 • Anne Marie Timmerije (ondersteuning)
 • Engelien van Veen (vmbo )
 • Saskia Vliegen (mbo)
 • Voorzitter is Jan Steverink
 • secretaris Lex Meijer.

Leden van de OR worden voor een periode van 4 jaar gekozen. In de overgangsfase van 2 instellingen naar 1 instelling is vastgelegd, dat de verkiezingen voor een nieuwe OR plaatsvinden in het voorjaar 2019. Met de OR wordt jaarlijks gesproken over meerjarenbeleid, begroting en onderwijskwaliteit. Daarnaast komen alle relevante beleidsthema’s op de agenda. De OR heeft regelmatig overleg met (een delegatie van) de Raad van Toezicht. Verder participeert (een deel van) de OR in de gemeenschappelijke vergadering, die jaarlijks instemming moet verlenen op de begroting. De werkwijze van de gemeenschappelijke vergadering is vastgelegd in een statuut.

 

Centrale Studentenraad

Binnen de instelling is er voor de mbo-studenten een Centrale Studentenraad. De samenstelling verandert per schooljaar. Agendapunten voor de Centrale Studentenraad zijn onder andere uitkomsten van de JOB-enquête, praktijkleerplekken in de regio en het proces rondom de keuzedelen. Verder participeert (een deel van) de studentenraad in de gemeenschappelijke vergadering, die jaarlijks instemming moet verlenen op de begroting. Het College van Bestuur en de directeur mbo zijn de gesprekspartners van de centrale studentenraad.

 

Overleg met ouders

De medezeggenschap door ouders vindt plaats op twee niveaus. Allereerst is er op elke locatie een Ouderadviescommissie, die met de directeur vmbo schoolzaken bespreekt, spart over schoolbeleid en meedenkt over de positie van Zone.college in de regio.

Daarnaast is er op bestuursniveau een Ouderbestuurcommissie Financiën en een Ouderbestuurcommissie Onderwijskwaliteit. Beide zijn samengesteld uit gekozen ouders (minimaal 3 per commissie). Met het College van Bestuur bespreken zij de onderwijskwaliteit op instellingsniveau (opbrengsten, plannen, experimenten) en de financiën (begroting, jaarrekening). De Ouderbestuurcommissie Financiën participeert daarnaast in de gemeenschappelijke vergadering, die jaarlijks instemming moet verlenen op de begroting.

 

Leerlingenraad

Op de vmbo-locaties zijn leerlingenraden gevormd. Zij hebben overleg over de gang van zaken op school en de uitkomsten van de LAKS-enquêtes. De primaire gesprekspartner voor de leerlingenraad is de directeur vmbo van de betreffende locatie.

 

Bedrijfsleven

Overleg met het bedrijfsleven is van groot belang voor goed beroepsonderwijs. Een deel van het overleg vindt plaats met bedrijven rond de Beroepspraktijkvorming (BPV). In toenemende mate overleggen we ook op brancheniveau over de invulling van en bijdrage aan het beroepsonderwijs door de verschillende brancheorganisaties. Bijvoorbeeld:

 • Beroepenveldcommissies LTO-Noord over onderwijs veehouderij en plantenteelt (onder andere MeetingPoint in kader van de CIV’s)
 • Cumela Nederland over loonwerkonderwijs (Cumela-academie)
 • VHG over inhoudelijke versterking van samenwerking rond opleidingen Tuin & Landschap (Excellentieproject)
 • VBW over bloemistenacademie
 • Innofood over ontwikkeling voedingsindustrie

 

Lokaal en regionaal bestuur

Met bestuurders van gemeenten en provincies vindt gestructureerd en incidenteel overleg plaats over de bijdrage die Zone.college als onderwijsinstelling kan leveren aan het realiseren van regionale doelen.

Klachten en bezwaar

Onze organisatie is erop gericht om de leerling, student en deelnemer zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daar staan wij voor en dat mag ook van ons verwacht worden. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of suggesties heeft over hoe het beter zou kunnen. Dat horen wij natuurlijk graag.

 • Wilt u een officiële klacht melden? Meld uw klacht via het Klachtenformulier.
 • Bent u ergens niet tevreden over of heeft u ideeën ter verbetering? Neem dan contact op met de teamleider of directeur.

In de periode van 20 juli tot en met 30 augustus wordt uw klacht i.v.m. de zomervakantie niet in behandeling genomen. Na deze periode ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en wordt uw klachtenformulier doorgestuurd naar de behandelaar.

De klachtenregeling is op te vragen bij Klachtenbeheer via klachtenbeheer@zone.college of 088-2620700.

Hoe het begon...

Zone.college is ontstaan uit de fusie van AOC Oost en Groene Welle. De afgelopen jaren hebben we (met name binnen het mbo) al veel samengewerkt. Zo zijn er gezamenlijk mbo-opleidingen neergezet, is een pakket aan keuzedelen ontwikkeld en hebben we gewerkt aan gemeenschappelijke digitale leeromgeving. Met deze samenwerking hebben we een goede basis neergezet om het Groene onderwijs in de regio Oost-Nederland verder te versterken.

Een goede juridische basis bleek wel noodzakelijk. Alleen zo kunnen we het onderwijs en de bijbehorende kwaliteit borgen. Na gesprekken met onder meer de Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden, de ministeries van landbouw (EZ) en van onderwijs, de Onderwijsinspectie en brancheorganisaties bleek een fusie de beste juridische borging van onze inhoudelijke samenwerking.

Op 1 januari 2018 werd de bestuurlijke fusie een feit en verdwenen dus Stichting Agrarisch Onderwijs Centrum de Groene Welle en Stichting AOC Oost-Nederland. Beide stichtingen gingen op in Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. Een organisatorische fusie is sinds augustus 2018 een feit. Sinds die datum verdwenen dus de namen AOC Oost en Groene Welle; samen gaan we verder onder de naam Zone.college.

Doordat we echt samen gaan, kunnen we onderwijsaanbod in de regio Oost-Nederland nog sneller ontwikkelen. Goed voor onze leerlingen en studenten. Ook zorgen we zo voor een betere aansluiting op de wensen van het bedrijfsleven. Samen kunnen we ook meer investeren, bijvoorbeeld in top-of-the-bill praktijkruimtes. Het onderwijs wordt dus leerzamer voor leerlingen en studenten en medewerkers hebben een interessanter perspectief

 

Rijke historie

AOC Oost en Groene Welle kennen beide een lange en rijke historie. AOC Oost gaat meer dan 25 jaren terug en is ontstaan uit een samenvoeging van AOC Twente en Agron, welke beiden ook al een resultaat waren van eerdere fusies. Ook Groene Welle is ontstaan in 1991. In deze periode hebben beide onderwijsinstellingen elk afzonderlijk gewerkt aan het op de kaart zetten van Groen onderwijs binnen het vmbo en mbo. Vanaf augustus 2018 pakken ze deze ambitie samen op onder de naam Zone.college met opleidingen binnen vmbo.zone en mbo.zone.

 

Betekenis naam

Zone staat letterlijk voor onder andere gebied, terrein, sector, specialisme, grond, bodem, regio en landschap. Deze woorden passen heel goed bij de Groene achtergrond, het Groene DNA van beide onderwijsinstellingen. Daarnaast staat Zone ook voor een plek: een plek waar je groeit, waar je over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt. Zone.college haalt je beste binnenste buiten.

Eco-schools

Als Groene school zien we de implementatie van duurzaamheid uiteraard als één van onze speerpunten. Daarom werken we op al onze locaties met het zevenstappenplan van Eco-schools aan een duurzame leer- en werkomgeving. Leerlingen nemen hierin het voortouw!

De leerlingen van Het Groene Lyceum werken samen met docenten aan de thema’s Voedsel, Water, Energie, Afval, Gezondheid en Veiligheid. Waar mogelijk worden de duurzame onderwerpen opgenomen in het onderwijs programma. De leerlingen hebben een project geadopteerd en voeren verschillende acties uit.

Zo zijn de leerlingen begonnen met een duurzaamheidsscan (o-meting), waarin de stand van zaken rondom tien thema’s onder de loep is genomen. De leerlingen hebben onder andere onderzocht hoe de school omgaat met alle soorten afval, de vele aspecten van veiligheid, hygiëne en energieverbruik. Hun opdracht: formuleer haalbare aanbevelingen voor een duurzame manier van werken op Zone.college.

Het project Eco-school sluit goed aan bij het groene karakter en het onderwijs van het Zone.college. De school laat met Eco-schools concreet zien hoe ze duurzaam wil en kan zijn. Omdat leerlingen het voortouw nemen, hebben ze ook actief een rol bij hun leeromgeving. De locaties Twello en Zwolle hebben zelfs de Groene Vlag van Eco-schools uitgereikt gekregen. Beide locaties mogen het officiële internationale keurmerk voeren.

Wereldwijd doen er meer dan 45.000 scholen in 59 landen mee aan Eco-Schools. Van deze scholen hebben er iets meer dan 16.000 het niveau van de Groene Vlag bereikt. In Nederland doen er 91 scholen mee aan Eco-schools. Kijk voor meer informatie op www.eco-schools.nl 

Groeipunt

Wij werken samen met Groeipunt. Groeipunt organiseert en ontwikkelt cursussen en BBL opleidingen voor bedrijven en organisaties.

Jaarverslagen