Over Zone.college

Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, veilig voedsel, duurzaamheid, natuur en een groene leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe kennis. Als onderwijsorganisatie dragen wij bij aan een gezonde, groene toekomst van mens en wereld. We zoeken daarbij voortdurend afstemming tussen de behoeften op de arbeidsmarkt en die van onze studenten. Met zorg en aandacht bieden we onze leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende leeromgeving waarin ze nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Zelf en vooral ook samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid.

Bekijk de video “Wij zijn Zone.college”

Missie en waarden

Missie en waarden Zone.college

Zone.college verzorgt groots groen onderwijs voor alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht, voor zowel vmbo-leerlingen, mbo-studenten als medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Onderwijs waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Waarin we vanuit een open en nieuwsgierige houding duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelen en zoeken naar een optimaal gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden. Dat doen we samen met studenten en medewerkers en in voortdurende dialoog en co-creatie met partnerbedrijven. Met ons onderwijs vervullen we een rol van betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en studenten, en brengen we hen verder als (toekomstige) professionals in het groen. Hiermee dragen we bij aan maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, energie, gezond en veilig voedsel en natuur. En bouwen we mee aan een vitale leefomgeving.

Zone.college biedt Groots Groen Onderwijs, voor alle generaties. Daarbij vormen vijf krachtige waarden de basis voor het denken en handelen: samen, nieuwsgierig, eigenzinnig, vooruitstrevend en zorgzaam.

Onderwijs, voor alle generaties

Onderwijs, voor alle generaties

 

Leerwegen vmbo

Op onze vmbo-locaties kunnen leerlingen terecht voor:

  • Theoretische leerweg (mavo) (tl)
  • Gemengde leerweg (gl)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
  • Basisberoepsgerichte leerweg (bb)
  • Het Groene Lyceum: de leerroute die vmbo (gl/tl) en mbo (niveau 4) combineert, een opleiding van 6 jaar, de praktische route naar het hbo.

Naar de locaties>>

 

Mbo-opleidingen

Zone.college biedt verschillende mbo-opleidingen in Almelo, Enschede, Deventer, Doetinchem, Hardenberg, Twello en Zwolle.

Naar de opleidingen>>

 

Volwassen onderwijs

Voor cursussen en BBL-opleidingen voor bedrijven en organisaties, werken we samen met Groeipunt.

Naar Groeipunt>>

College van Bestuur

Profiel Willem Huiskamp

Willem Huiskamp (1957) is vanaf 1 augustus 2018 voorzitter van het College van Bestuur van het Zone.college. Deze functie vervulde hij ook bij AOC Oost sinds september 2012. Daarvoor was hij onder meer bestuurder bij een instelling voor primair onderwijs en 12 jaar werkzaam als senior-adviseur en later partner bij BMC advies- en managementbureau.

Profiel René van Kuilenburg

René van Kuilenburg (1965) is vanaf 1 augustus 2018 lid van het College van Bestuur van Zone.college. Van september 2017 tot 1 augustus was hij voorzitter van het College van Bestuur van Groene Welle. Daarvoor was hij concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening bij de gemeente Enschede. Ook heeft hij verschillende directiefuncties bij de gemeente Dordrecht en de Rijksoverheid (voormalige departement van LNV en Buitenlandse Zaken) vervuld en had hij toezichthoudende functies bij verschillende onderwijsinstellingen.

Taken en rechten CvB

De taken en rechten van het CvB zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het bestuursreglement.

Contact

Willem Huiskamp en René van Kuilenburg zijn te bereiken via het secretariaat. Bel (088) 26 20 282 of stuur een mail naar cvb@zone.college.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen, zij houden samen toezicht op de organisatie. De taken en rechten zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

De Raad kent drie commissies: Governance, Financiën en Onderwijs & kwaliteit.

aliteit.

Naam functie Commissie Governance Commissie  Financiën Commissie Onderwijs & kwaliteit
Dhr. J. Brink Voorzitter
Mw. J. Nuys Lid X
Dhr. M.M.G.J.  Geessink Lid X
Dhr. J. R. Meesters Lid X
Dhr. I. Konings Lid X

 

Medezeggenschap

Zone.college vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met haar medewerkers, leerlingen/studenten, ouders/verzorgers en het bedrijfsleven. Natuurlijk kennen we een ondernemingsraad. En ook een centrale Studentenraad binnen het mbo en per locatie een Leerlingenraad vmbo. Medezeggenschap door ouders vindt plaats in Ouderadviescommissies en Ouderbestuurcommissies.

Centrale Studentenraad en Leerlingenraad

Binnen de instelling is er voor de mbo-studenten een Centrale Studentenraad. De samenstelling verandert per schooljaar. Agendapunten voor de Centrale Studentenraad zijn onder andere uitkomsten van de JOB-enquête, praktijkleerplekken in de regio en het proces rondom de keuzedelen. Verder participeert (een deel van) de studentenraad in de gemeenschappelijke vergadering, die jaarlijks instemming moet verlenen op de begroting. Het College van Bestuur en de directeur mbo zijn de gesprekspartners van de centrale studentenraad. Op de vmbo-locaties zijn leerlingenraden gevormd. Zij hebben overleg over de gang van zaken op school en de uitkomsten van de LAKS-enquêtes. De primaire gesprekspartner voor de leerlingenraad is de directeur vmbo van de betreffende locatie.

Ouderadviescommissie en Ouderbestuurcommissies

De medezeggenschap door ouders vindt plaats op twee niveaus. Allereerst is er op elke locatie een Ouderadviescommissie, die met de directeur vmbo schoolzaken bespreekt, spart over schoolbeleid en meedenkt over de positie van Zone.college in de regio. Daarnaast is er op bestuursniveau een Ouderbestuurcommissie Financiën en een Ouderbestuurcommissie Onderwijskwaliteit. Beide zijn samengesteld uit gekozen ouders (minimaal 3 per commissie). Met het College van Bestuur bespreken zij de onderwijskwaliteit op instellingsniveau (opbrengsten, plannen, experimenten) en de financiën (begroting, jaarrekening). De Ouderbestuurcommissie Financiën participeert daarnaast in de gemeenschappelijke vergadering, die jaarlijks instemming moet verlenen op de begroting.

Hoe het begon...

Zone.college is ontstaan uit de fusie van AOC Oost en Groene Welle. Op 1 januari 2018 gingen beide stichtingen op in Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland.

Een organisatorische fusie is sinds augustus 2018 een feit. Sinds die datum verdwenen dus de namen AOC Oost en Groene Welle; samen gaan we verder onder de naam Zone.college.

Doordat het samen gaan, kunnen we onderwijsaanbod in de regio Oost-Nederland nog sneller ontwikkelen. Goed voor onze leerlingen en studenten. Ook zorgen we zo voor een betere aansluiting op de wensen van het bedrijfsleven. Samen kunnen we ook meer investeren, bijvoorbeeld in praktijkruimtes. Het onderwijs wordt daarmee leerzamer voor leerlingen en studenten en het biedt medewerkers een interessanter perspectief.

Betekenis naam

Zone staat letterlijk voor onder andere gebied, terrein, sector, specialisme, grond, bodem, regio en landschap. Deze woorden passen heel goed bij de Groene achtergrond, het Groene DNA van beide onderwijsinstellingen. Daarnaast staat Zone ook voor een plek: een plek waar je groeit, waar je over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt. Zone.college haalt je beste binnenste buiten.

Jaarverslagen
Klachten en bezwaar

Onze organisatie is erop gericht om de leerling, student en deelnemer zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daar staan wij voor en dat mag ook van ons verwacht worden. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of suggesties heeft over hoe het beter zou kunnen. Dat horen wij natuurlijk graag.

  • Wilt u een officiële klacht melden? Meld uw klacht via het Klachtenformulier.
    Na het openen van bovenstaande hyperlink wordt gevraagd inloggegevens in te vullen – welke dat zijn staan ook op het scherm vermeld. Deze inloggegevens zijn alleen nodig om het klachtenformulier te openen. Uw privacy loopt hiermee geen gevaar. Wij zorgen uiteraard ervoor dat de informatie, die u via het formulier aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Bent u ergens niet tevreden over of heeft u ideeën ter verbetering? Neem dan contact op met de teamleider of directeur.

De klachtenregeling is op te vragen bij Klachtenbeheer via klachtenbeheer@zone.college of 088-2620700.