Erasmus project Vocational Education and Training for Veterinary Nurses (VET4VN)

Het Erasmus project ‘Vocational Education and Training for Veterinary Nurses’ (VET4VN) ontstond na eerdere samenwerkingsactiviteiten van zes scholen uit verschillende landen die onderwijs bieden aan studenten dierenartsassistent paraveterinair op EQF level 4. De projectpartners ontmoeten elkaar op de VETNNET conferenties. Ze deelden de zorgen en de urgentie om het onderwijs te verbeteren. Dit leidde tot een aanvraag voor het VET4VN project.

De laatste 2-3 jaar echter, verandert het werkveld van de paraveterinair in nog rapper tempo. We zien grote veranderingen in technologie, medicatie, ICT innovaties, de rol van de dierenklinieken bij de humane gezondheidszorg, en klantgedrag. Veterinaire klinieken fuseren en worden overgenomen door grote internationale ketens, die hoge eisen stellen aan de medewerkers dierenartsassistentes paraveterinair. We zien die trend in alle landen, en deze is onafhankelijk van het eerder genoten onderwijssysteem.

Het doel van het VET4VN project:

 • Studenten van de verschillende scholen op een gelijk en up-to-date niveau brengen wat betreft kennis, vaardigheden en competenties.
 • De inzetbaarheid van onze studenten vergroten zowel in Nederland als in het buitenland.
 • Internationale ervaring voor alle studenten, ook voor die studenten die niet naar het buitenland kunnen reizen vanwege persoonlijke zaken.
 • Ons onderwijs op EQF level 4 verbeteren, om zo te kunnen aansluiten op de wensen vanuit het werkveld.

In dit project participeerden docenten die oorspronkelijk ook als paraveterinair dierverzorger of dierenarts zijn opgeleid. Ook namen 60 studenten direct deel aan activiteiten van het project middels mobiliteit. Naast deze student mobiliteit deden ook 150 studenten mee aan een experiment met online les en training in groepen.

Gedurende het project werkten we aan vier eindproducten:

 1. Een set van leerdoelen van de radiologie
 2. Een handleiding om een set leerdoelen te ontwerpen
 3. Een handleiding voor begeleiding van praktische vaardigheden in of buiten school
 4. Een handleiding voor leren en coachen op afstand

Alhoewel deze vier producten niet pretenderen een wetenschappelijk onderzoek te zijn, zijn ze wel gebaseerd op praktische bruikbare literatuur. Ook de ervaringen van de twee pilots zijn beschreven, evenals de ervaringen van deelnemende studenten en docenten. Dat maakt de vier producten bruikbaar voor een transfer in andere Vocational Education en Training systemen en onderdelen.

We hopen dat je er plezier aan beleeft om de vier documenten door te nemen. De vier documenten zijn vrij toegankelijk voor iedereen die erin geïnteresseerd is. (De set van leerdoelen en de handleiding hoe een set leerdoelen te ontwerpen zijn samengevoegd in één document). Klik op de links hieronder om de documenten te downloaden.

Documenten/ documents

Read this resume in English

The Erasmus project ‘Vocational Education and Training for Veterinary Nurses’ (VET4VN) came up after previous cooperation of six schools in four countries, which offer vocational education and training of Veterinary Nurses (VN) at EQF level 4. The project partners met at VetNNet conferences. They shared worries and needs to improve. And this cooperation led to the Vet4VN project application.

However, in previous 2-3 years, the work field of the Veterinary Nurses is changing at an incredible speed. Big changes are seen in technology, medications, ICT innovations, role of the clinics in human health, and customer behavior. Veterinary clinics merge to large international conglomerates, which demand highly educated Veterinary Nurses in all countries, regardless differences in educational systems.

With the Vet4VN project we want:

 • students at all schools to be equipped with up-to-date and comparable knowledge and competencies
 • increase employability of our students in a more international working environment
 • International experience for all students; also for those who cannot go abroad due to personal reasons
 • to improve our education at level EQF4, to cope with higher demands of the work field

In the project teachers who are originally also veterinarians or veterinary technicians, participated directly.

We have also included 60 students directly in the project; they participated in mobility. Next to this student mobility, no less than a 150 students joined in an experiment with online teaching and training with their peers.

During the project we developed four products:

 1. A set of learning outcomes based on radiology
 2. A manual as a guidance to develop a set of learning outcomes
 3. A manual for work-based learning
 4. A manual for distance learning and coaching across borders.

Although the documents do not intend to be a scientific research, they are based on practical, usable literature. Also the experiences of the two pilot are described. And also student and participant experiences are described, which makes the information in the documents transferable to your own Vocational Education and Training.

We hope you will enjoy reading the documents as much as we liked working on them.

The four learning outcomes are freely accessible to everyone who is interested. (The set of learning outcomes and the manual for development of learning outcomes are combined in one document.) Just click on the links on this page to download all documents.

Download hier alle documenten / download all documents here