Samen

Reizen doen we samen

Op het Zone.college vinden we de betrokkenheid van jou als ouder bij de school erg belangrijk. Jouw kind gaat een nieuwe levensfase in waarin keuzes gemaakt worden die belangrijk zijn voor de toekomst. Samen werken we eraan dat je kind een prettige en goede tijd heeft bij ons op school. Dat doen we bijvoorbeeld met een plan waarin staat beschreven hoe we pesten tegengaan en omgaan met sociale media.

Ondersteuning en begeleiding

Mentor

Goed onderwijs is niet alleen overbrengen van kennis. Binnen onze school hebben wij zaken als vaardigheden, het groepsgebeuren, de leerling als persoon ook hoog in het vaandel staan. Wij vinden zorg voor de leerling erg belangrijk. Verscheidene leerkrachten en functionarissen bij ons op school zijn dagelijks druk in de weer om elke leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden. Centraal in de begeleiding staat de klassenmentor; hij/zij is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Bij grotere vragen/problemen kan de klassenmentor de hulp in roepen van het Expertise Team. Hierin zitten verschillende deskundigen voor extra hulp of begeleiding. In het uiterste geval kunnen wij externe deskundigen uitnodigen voor hulp.

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Passend onderwijs voor uw kind staat of valt met een goede samenwerking tussen uw kind, u als ouder/verzorger en de school. Daarbij is het belangrijk dat u als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie u terecht kunt met vragen. Het Oudersteunpunt kan u daarbij ondersteunen. Op de website www.swv2301.nl staat meer informatie het Oudersteunpunt en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO regio Almelo.

Ondersteuning

Elke leerling kan bij ons hierop rekenen:

  • We hebben aandacht voor de leerling als individu en richten ons op het vergroten van hun mogelijkheden.  We betrekken jou als ouders/verzorger bij de opleiding.
  • Met elkaar werken we aan een plezierig en veilig leerklimaat.
  • Alle lessen binnen de opleiding hebben een duidelijke structuur.
  • Onze docenten zijn professioneel, bereiden leerlingen voor op hun toekomst en leren hen in te spelen op wat de maatschappij van ons vraagt.
  • De leerling heeft een mentor of coach. Jullie houden door middel van voortgangsgesprekken een goed overzicht over het opleidingstraject. De mentor of coach is voor de leerling en ouders/verzorgers de contactpersoon bij wie je met vragen over je opleiding terecht kan.
  • Onze faciliteiten (roosters, gebouwen, lesmiddelen en dergelijke) zijn op orde en sluiten aan bij modern groen onderwijs.

Extra ondersteuning

Is er sprake van een beperking die een belemmering is in je leerproces, dan kunnen wij extra ondersteuning bieden. Geef bij je aanmelding aan welke extra ondersteuning je nodig hebt en hoe dit bij je vorige school was geregeld. We maken samen met jou en je ouders een individueel ondersteuningsplan. Gedurende je opleidingstraject evalueren we jouw ondersteuning: werkt het, helpt het je voldoende, zijn er aanpassingen nodig of kunnen we juist afbouwen? De extra ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingericht met de inzet van extra begeleiding, hulpmiddelen of materialen. We hebben hiervoor zelf veel deskundigheid in huis of werken samen met specialisten in de omgeving.

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben als school samen met ouder(s)/verzorger(s) een gezamenlijk belang namelijk het beste uit onze leerlingen halen. In samenwerking met u streven wij ernaar om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen zodat zij zich prettig voelen op school. Zo stellen wij het op prijs om van u te horen hoe de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, naar kijken. In dit contact speelt de mentor een centrale rol. Hij/zij is de persoon met wie u het gesprek voert over de leerresultaten en het welbevinden van uw zoon of dochter.

Wij zijn ook geïnteresseerd in de mening van u als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als school(team) een professionele organisatie die periodiek bij ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden. Dat doen wij door middel van tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard krijgt u ook te horen wat wij met uw mening doen.

Betrokkenheid en inzet van ouder(s)/verzorger(s) kan op meerdere manieren gestalte krijgen binnen onze school. Daarvoor onderscheiden wij activiteiten die respectievelijk te maken hebben met meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen.

Schoolplan

Virtuele rondleiding

Nieuwsgierig hoe onze school eruit ziet? Mart, Marit en Elena leiden je graag rond.

Volg ons op

Facebook

Vragen of interesse?
Neem contact op

Neem gerust contact op voor meer informatie over onze school. We beantwoorden graag je vragen en vertellen je meer over de verschillende opleidingen bij het Zone.college. Zodat jullie een goede studiekeuze kunnen maken.

  • (088) 26 20 100
  • almelo@zone.college