Bepalingen stageovereenkomst vmbo

Artikel 1 Stage

 • De duur van een stage vindt plaats binnen de periode zoals vermeld op de stageovereenkomst.

Artikel 2 Begeleiding

 • De stagebieder wijst een stagebegeleider aan, belast met het opleiden van de leerling;
 • De onderwijsinstelling wijst uit haar personeel een stagedocent aan, belast met het begeleiden en opleiden van de leerling.

Artikel 3 Examinering

 • De onderwijsinstelling heeft de eindverantwoordelijkheid bij de beoordeling. Er wordt beoordeeld of de leerling de stage naar behoren heeft gerealiseerd;
 • De leerling wordt door de stagebieder in staat gesteld deel te nemen aan toetsen van de onderwijsinstelling die tijdens de periode van de stage plaatsvinden.

Artikel 4 Stage ervaring

Voor de vastlegging van de stage ervaring heeft een loopbaangesprek plaatsgevonden met de stagebegeleider aan de hand van het reflectieformulier.

Artikel 5 Einde overeenkomst

De stageovereenkomst eindigt:

 • door het eindigen van de onderwijsovereenkomst tussen de leerling en de onderwijsinstelling;
 • bij onderling goedvinden van de onderwijsinstelling, de leerling en de stagebieder. Dit wordt schriftelijk door de stagecoördinator van Zone. college bevestigd;
 • indien de leerling zich, ondanks nadrukkelijke waarschuwing, niet houdt aan de gedragsregels conform artikel 7 en 8 van de stageovereenkomst, nadat dit schriftelijk is bevestigd door de stagebieder en/of onderwijsinstelling;
 • indien een van de partijen op grond van zwaarwegende omstandigheden
  beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijk acht en in redelijkheid niet
  verlangd kan worden de overeenkomst te laten voortduren.

Artikel 6 Verzekeringen

Aansprakelijkheid werkgever
De stagiair die de stage uitvoert valt volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van de stagebieder (art 7:658 BW). Daarmee is door de wetgever bepaald dat de stagebieder aansprakelijk is voor de schade die iedere stagiair van Zone.college, die met een stageovereenkomst werkzaamheden uitvoert op het stagebedrijf, in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden schade lijdt. De stagebieder heeft een AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven het zogenoemde verzekeringscertificaat) afgesloten waar de leerling automatisch op meeverzekerd is. Zone.college heeft te allen tijde het recht om dit verzekeringscertificaat bij het stagebedrijf op te vragen. Voor alle leerlingen is er door Zone. college een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens het verblijf op het stagebedrijf en de heen- en terugreis. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend anders dan hetgeen in de polis is vermeld.

Artikel 7 Gedragsregels

De leerling is verplicht de voorschriften en aanwijzingen van de stagebieder met betrekking tot de orde, veiligheid en gezondheid in acht te nemen.

Artikel 8 Seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld

 • De stagebieder treft maatregelen die gericht zijn op de bescherming van lichamelijke en geestelijke integriteit van de leerling en ter voorkoming of bestrijding van vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld;
 • Indien een leerling bij de stagebieder wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld:
  – heeft hij/zij het recht de werkzaamheden onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit van invloed mag zijn op de beoordeling;
  – heeft hij/zij bij werkonderbreking het recht het voorval direct te melden bij de stagebegeleider, interne-, externe vertrouwenspersoon en/of contactpersoon van de onderwijsinstelling.
 • De stagebieder kan indien deze naar eigen zeggen onterecht beschuldigd wordt van ongewenste gedragingen zich wenden tot de stagecoördinator, stagedocent en/of externe vertrouwenspersoon van Zone.college.

Artikel 9 Geheimhouding

De leerling en de stagedocent zijn verplicht alles geheim te houden wat hem/haar onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat er als geheim te zijner/hare kennis is gekomen of waarvan hij/zij vertrouwelijk karakter redelijkerwijs moet begrijpen.

Artikel 10 Afwezigheid

 • Een leerling dient het aantal voorgeschreven stage-uren te volbrengen.
 • De leerling is verplicht in het geval van afwezigheid en bij terugkomst
  na afwezigheid onverwijld de stagebegeleider van school en de
  stagebieder hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Nieuwe stageovereenkomst

Indien de leerling niet binnen de gestelde tijdsduur de stage met goed gevolg heeft
afgerond dienen de onderwijsinstelling, de leerling, ouder(s)/verzorger(s)
en de stagebieder een nieuwe stageovereenkomst overeen te komen.

Artikel 12 Problemen en conflicten tijdens de stage

 • Bij problemen of conflicten tijdens de stage richt de leerling zich tot de stagebieder of de stagedocent. Deze trachten in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.
 • Indien de leerling vindt dat het probleem of conflict niet naar zijn/ haar tevredenheid is opgelost, kan hij/zij -al dan niet in overleg met de stagedocent, stagecoördinator en/ of stagebieder- een klacht indienen volgens de klachtenregeling van Zone. college.

Artikel 13 Veiligheid

Gedurende de stage worden de richtlijnen van de RIVM in acht genomen.

Artikel 14 Slotbepaling

In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de onderwijsinstelling na overleg met de stagebieder en de leerling. Indien het gaat om zaken die de verantwoordelijkheid van het Kenniscentrum beroepsonderwijs en bedrijfsleven raken, wordt dit landelijk orgaan daarbij betrokken. Tevens verklaren de leerling en de stagebieder dat zij de documenten waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen en/of die als bijlage aan de overeenkomst zijn toegevoegd, hebben ontvangen en/of daarvan hebben kennisgenomen.